проверка на напредъка и обратна връзка

В Пътеки използваме т.нар. рубрики за проверка на напредъка” като средства за проследяване на индивидуалното развитие на детето и обратна връзка към него и семейството му. Рубриките осигуряват по-богата обратна връзка и ясна представа за това къде се намира в развитието си всяко дете в отделните полета на знание и каква опитност е придобило в развитието на различни умения и способности. Имаме и самооценъчни рубрики, попълвани от децата. Тяхната цел е рефлексия от страна на децата за собствения им процес. Те са съобразени с нивото на социална опитност и разбиране, до която децата са достигналиВсеки ученик притежава също така обогатяващо се електронно портфолио, което помага на родителите да бъдат в крак с прогреса на детето. В допълнение онлайн обучаващите се и техните семейства имат възможността да планират седмични срещи с учителите.

https://sites.google.com/view/elijah2019-2020

Фестивали на знанието

Друг начин да показваме на  родителите напредъка на децата им са нашите Фестивали на знанието. Ние вярваме, че знанията и уменията си струва да се празнуват и затова решихме да направим празници, в които деца, учители и родители заедно да празнуваме постигнатото. На Фестивалите децата са тези, които представят усвоеното с презентиране на проекти, филми, организирани от тях игрови формати и най-разнообразни предизвикателства за родителите им. По този начин децата преминават по още една пътека през новото знание, тази на предаването му на другите. Родителите, от своя страна, преживяват учебния процес на децата си и стават не само наблюдатели, а и участници в него.

Насоки за проверка на напредъка

За да отговаря на основната ценност, заложена от Пътеки (уважение към индивидуалността на всеки) един формат за проверка на напредъка може да съдържа:

  • Отворен въпрос с писмен отговор (детето да напише текст)  
  • Отворен въпрос с творчески отговор – индивидуален, с партньор или групов (рисунка, колаж, песен, стих, мелодия, театрална сценка, видео, филм, пантомима, комикс)
  • Индивидуален, партньорски или групов проект с краен продукт и презентацията му
  • Създавене и/или отиграване на казус
  • Публичен дебат или дискусия