Oписание на програмата (8+ г.)

В Пътеки обучението е съсредоточено около интердисциплинарно тематично обучение, базирано на проблеми.  Големите деца ще имат интердисциплинарни проекти сутрин и лични начинания (които включват академични опции) следобед.  Следните дейности са част от седмицата в Пътеки.

 

Седмична среща

Всеки понеделник учебният процес започва с обща среща. На тези срещи си говорим за събития, които ще се случват през седмицата, припомняме си какво е важно, за да тече училищния живот спокойно и пълноценно. Даваме думата ако някой има да представи нещо ново или има вълнуваща идея. И всеки път пеем, което е любим момент на всички ни!
Проектно учене

Всяка година учебната програма в Пътеки има 3 глобални теми, които се сменят на всеки три месеца. Те са различни за различните възрасти и са свързани с колкото е възможно повече полета на знанието. Учителите разработват проекти, адресиращи въпрос, проблем, идея, казус , свързани с въпросната глобална тема. Първият триместър започваме с проект, изцяло разписан от учителите, по-нататък продължаваме с проекти, в които децата са активни участници при избора на теми и учебни съдържания. Ученето се случва в рамките на такива проекти под формата на дискусии, теоретични въведения, въпроси към децата и общо познание за групата, изведено от отговорите им. Правим експерименти, наблюдения и игри. Пишем текстове от различен характер – информатични, научно обосновани, чисто креативни, въпросници, анкети и чрез това овладяваме езика. Позоваваме се на различни информационни източници, в част от случаите на английски и с това овладяваме и чужд език и фокусираме търсенията си спрямо зоните ни на интерес. Правим опити в изказването на хипотези, проектиране на експеримент, записване на резултати и представянето им в таблици графики, откриване на причинно-следствени връзки, прогнозиране. Често дискутираме и  пишем собствени идеи, насочени в посока подобряване на обсъжданата проблематика. С всичко изброено подпомагаме развитието на асоциативното и творческото мислене и добиваме опитност в собствените си сили и валидността на мненията ни. Комбинацията от различни науки и изкуства ни подпомага да си обясняваме света около и вътре в нас и ни показва взаимосвързаността на всичко, което ни заобикаля.

Литература
Децата в Пътеки започват сами да избират литературните произведения, които четат като уменията им за четене позволяват да четат без затруднения. Носям книги предложения, защитаваме избора си пред своите съученици и накрая гласуваме. След това определяме заедно колко да се прочете вкъщи и имаме отговорност да дойдам на следващото занятие прочели това, за което сме се уговорили и с въпроси за дискусия. В самите часове дискутираме въпросите, които са излезли и след това имаме писмен или креативен отговор на литературен въпрос.
Практическа математика Без значение от това на колко години сме, всеки един от нас е готов да учи с желание и мотивация, само ако вижда смисъла и практическото приложение на нещата, които му се преподават. Ето защо в часовете по Практическа математика, основният фокус ще бъде върху това да отговорим на два основни въпроса – „Това къде ще ми потрябва?“ и „Как наученото до този момент участва в света около мен?“. Опирайки се на тези два ключови въпроса,  ще дебатираме, разсъждаваме, изследваме и изготвяме различни проекти, с чиято помощ ще разширим кръгозора ни от знания. Това спомага разберето на участието на математиката в реалния живот и ежедневието ни. Учим се да боравим с финанси и да управляваме средства, което е умение, полезно през целия живот на човек.
Целеполагане Учим се да си поставяме цели, които могат да бъдат лични, социални, академични или артистични, да работим със срокове и да ги довеждаме до край.
Английски език
 
Имаме възможност да учим чрез разнообразни дейности, включващи игри, групови дискусии, музика. Чрез тези методи имаме за цел да развием говорни умения, за четене и за изразяване в писмен вид, както и способности за работа в екип. През цялата учебна година откриваме света заедно, пътувайки през вълнуващите светове на историята, географията, науката и музиката.
Щастливи новини
Идеята тук е да се учим да се ориентираме в безкрайният океан от информация, наречен интернет. Да знаем кога една новина е истинска и кога – фалшива, както и причините и двата вида да съществуват. Но също така и да се учим да насочваме фокуса си към Щастливите новини, които са толкова много и разнородни, но често остават незабелязани поради привлекателността на шокиращите и драматичните. Голяма сила на тези знаятия е, че осъществяването им става във взаимодействие с родителите (те съдействат с издирването на такива новини и ги обсъждат с децата вкъщи), което позволява училищния процес да се пренесе вкъщи и разговорите от вкъщи да имат легитимно място в училище. Тук спомагаме и развиването на презентационните умения на децата в моментите, в които те представят на съучениците си обсъдената в къщи новина.
Емоционално здраве

Емоционалното здраве е важно, независимо от времето, в което живеем, но особено значимо в наши дни. Преценихме, че с натрупването на негативи от пандемията от разнообразен характер е добре да наблегнем на създаване на инструментариум у всяко дете, който да е достъпен и да се ползва в моменти, в които не им е леко, имат затруднения в общуването с другите или в приемането на себе си. В тези занятия ще се учим да изразяваме емоциите си чрез изкуство или думи и да приемаме негативните от тях като нещо, което се случва у всеки, но е важно да знаем как да го насочваме по начин, който не наранява нас или околните.  Ще имаме възможност да учим техники, с които да си помагаме.

ЛИЧНИ НАЧИНАНИЯ Във времето за лични начинания всяко от децата взема самостоятелно решение какво иска да учи, стига то да е свързано с усвояване на някакво умение. Умението може да е от най-разнообразен порядък – нов език, подобрение на нивото по математика, компютърни умения, шиене, готвене, майсторене от всякакъв характер, работа с инструменти и машини, специфични музикални умения, задълбочаване на знанията по история, прилагане на научни познания в практически активности, креативно писане, различни форми на изкуство и др.
Горска пътека
Съсредоточаваме се върху уменията за оцеляване в природата – изграждане на бивак, палене на огън, възли, ориентиране, справяне с различни критични ситуации. Придобиваме умения за работа в група, разбераме как да използваме своите „твърди умения“ (hard skills), трупаме познания за оцеляване в природата и преоткриваме света около тях.
Първа помощ
Всеки ще има възможност да научи да прилага първа долекарска помощ при различни видове инциденти. Ще може да си отговори на трите въпроса – Какво? Как? Защо?
Ще се научи да прилага, странично стабилно положение и да оказва съживителни действия – CPR. Да оказва помощ при водни инциденти и инциденти в планината. Акцентът винаги е насочен кум личната безопасност и съобразена с възрастта на обучаемите.
Майсторилница  В часовете по майсторене и творене заедно експериментираме и се забавляваме с различни материали и техники. Освен с рисуване в различни форми и майсторене, се занимаваме и с шиене и бижутерия. Учим се от грешките си, намираме решения, изследваме, изразяваме себе си. Виждаме различните гледни точки, уважаваме работата на другите, изграждаме връзки, чистим и подреждаме след като сме създали хаос. Работим по общи проекти.
Керамика
В заниманията по керамика имаме възможност да усетим удоволствието от това да създаваш нещо със собствените си ръце от начало до край, независимо дали декоративни орнаменти, любимо животно или герой или пък потребни съдове.
Театър  Следваме естествения интерес на децата да се превъплъщават в различни роли и ги подкрепяме в избора на вълнуващи за тях сюжети, истории, теми, които да разработим, разпишем и изиграем пред публика. Използваме различни игри и техники и много се забавляваме.
Работилница

Работилницата е място, в което материализираме лични идеи, майсторим, учим се да работим с инструменти и машини по безопасен начин.

Философия за деца

Правим философски изследвания и осмисляне на въпроси от заобикалящата ни реалност, които ни вълнуват, като анализираме, аргументираме, дебатираме, съпоставяме, синтезираме, намираме прилики и разлики, причини за различните мнения и заедно в общност изследваме собствените си знания, незнания и ги развиваме. Ние се занимаваме с общото, частното, голямото, малкото, еднаквото, различното, предмети (топка, колело, учебник, маса, игра…), субекти (принцеси, цветя, пеперуди, животни, герои…), отношения (приятелство, семейство, учители, общности, лидерство…) и други същности и процеси (любов, вселена, бог, знание, вярване, убеждаване, растене, учене, третиране…) без ограничения и цензура. Учим чрез споделяне, обсъждане, рисуване, театър, игри, моделиране, любопитство и интерес. Със спокойно развиване от настоящата ни позиция и с приемане на чуждите мисли, стремейки се да разберем и тях, и себе си и същността, с която сме се ангажирали във философстването ни заедно.

Научни експерименти В тези занимания сме истински учени! Правим експерименти, след това разсъждаваме за процеса и резултатите, учим чрез опит.
Street art Запознаваме се с уличното изкуство в нашия град и по света. И после идва нашият ред да го творим :).
Йога Опознаваме различните асани, които са най-подходящи за деца и ги използваме като основа за различни ролеви игри; постепенно започваме да се учим на концентрация, търпение и постоянство

                                  Eco warriors                                                                                                                                   

Всички сме наясно, че живеем във времена на промяна и е нужно да преосмислим отношението си към Земята, помежду ни и начина ни на живот.
Децата са най–интуитивни в това отношение и са пълни с идеи как бихме могли да живеем живот в синхрон с природата. Вместо да акцентираме върху проблемите, търсим решения, защото сме изпълнени с надежда , че бъдещето се определя от нашите действия днес.
Правим проекти, свързани с градинарство, пермакултурен дизайн и доколко бихме могли да произвеждаме храната си сами, за да не се налага да пътува отдалече. Разглеждаме опита на различни общности по света, които са избрали да живеят в хармония с природата. Разсъждаваме върху потреблението – колко се предлага и колко ни е достатъчно. Правим артистични инсталации за насочване на общественото внимание върху различни екологични теми. Осведомяваме се за състоянието на планетата като търсим решения как да помогнем на нашия дом и да живеем в един нов свят заедно и в мир помежду ни.
Art rage Работим с Art rage, програма ,която позволява достъп до огромен брой дигитални инструменти за рисуване.
Дигитална музика
 
Учим се да работим на компютърни програми за създаване/композиране/продуциране на електронна музика. Говорим за историята на електронната музика и различните им разновидности. Запознаваме с различни известни артисти в тази сфера и разглеждаме подходите им. Също така изследваме как може електронната музиката да се комбинира с други видове изкуства (например визуални изкуства). Запознаваме се и работим с различни електронни инструменти, като идеята е накрая да успеем да създадем продукт, на който да можем да се радваме и след време.
Филм и фотография Изследваме света и себе си чрез обектива на фотоапарата. Изпробваме различни техники на снимане. Развиваме собствен стил. Правим фотографски изложби. Минаваме през целия процес на създаване на филм – от написване на сценарий до заснемането му и монтирането.
Компютри Всекисподеля интереса си или желанието си да научин нещо ново – работа с определена програма, програмиране, адекватен подход към проучване в интернет
Готвене Избираме рецепти. Пазаруваме. Готвим. Ядем. Накрая, разбира се, си почистваме. Понякога имаме теми – закуски от различни държави, сладкиши, италианска кухня и т.н. Много е вкусно 🙂
Математика По време на математиката като лично начинание, сами избираме дали искаме да подобрим дадени математически умения или да придобием нови. Преценяме кое ни е трудно или къде в света около нас сме имали нужда от малко повече знания и точно там насочваме нашите усилия. Поставяме си  предизвикателства, решаваме задачи от съзтезания по математика, а понякога просто търсим най-интересното в света на математиката и потъваме във вълнуващи загадки и казуси.
История

В часовете по история научаваме повече за своето минало, като често се поставяме и на мястото на герои от различните епохи или конкретни исторически личности. Търсим зависимости между различни исторически събития и често спираме на моменти хода на историята и се опитваме да отгатнем какво ли ще последва. Понякога всичко е толкова логично и закономерно, а понякога нещата са толкова непредсказуеми! Играем исторически театър, пишем писма до исторически личности, създаваме свои собствени исторически трудове. Често посещаваме музеи и исторически местности и дори истински археологически разкопки!

 

Спорт
Имаме възможност да изразходваме енергия в импровозирани и организирани спортни занимания и игри, на открито или в училищния салон. Физическата активност ни помага за усъвършенстването на двигателни умения и рефлекси. Обръщаме внимание на желанията и нагласите на всеки при избора на видовете спорт и игри.

Специални гости и посещения

 

 

 

 

Деца като учители

Често каним в Пътеки вдъхновяващи личности, които превръщат живота си в приключение, имат уникални таланти или правят нещо, което си заслужава да се сподели. При нас са идвали пътешественици, комикс автори, писатели, научни работници, хора, занимаващи се със социална промяна, музиканти, дори световната шампионка по унисайкъл. Следим отблизо културния живот на града и ходим редовно на изложби или музейни посещения.

Децата при нас не са само ученици, те да и учители :). Независимо от възрастта им те имат възможност да водят занимания за нещо, в което са експерти. Това им дава възможност да развият презентационните си умения. Ние, възрастните им помагаме за подготовка на часовете им и след това обменяме обратна връзка за протичането им.